ديزاێني زانکۆێ اھلي (سراي كيفيت انديشان نوآور كياكلا)
ديزاێنێ ھۆتێل (بوتيك آرتين له بندر انزلي)
دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل رامسر
مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ص
ديزاێني کافه پيتزاێ (نانو له چالوس)

داخل بون له له يه ن

شه ھاده کان

بۆ گه ۆره کردنه ۆه  له سه ر ۆێنه که  کليک که

Consultant Engineering-job Heating IMA IMA-19-5 Leadership APQO ASQ Azad-university-uae FIDIC